تبلیغات
تبلیغات

تمامی کلید های میانبر در zbrush
(1 مشاهده) (1) مهمان
 • صفحه:
 • 1

موضوع: تمامی کلید های میانبر در zbrush

تمامی کلید های میانبر در zbrush 4 سال, 3 ماه پیش #51374

 • sirvan22
 • آفلاین
 • کاربر همیشگی سایت
 • ارسال: 111
 • دریافت تشكر: 58
 • 
تمامی کلید های میانبر در zbrush


Shortcuts and Mouse Actions
1 General Shortcuts
Open Project - Ctrl+O
Save Project - Ctrl+S
Quick Save - 9
Undo - Ctrl+Z
Redo – Shift+Ctrl+Z
Popup selection (on PC only)
Tools – F1
Brushes – F2
Strokes – F3
Alphas – F4
Textures – F5
Materials - F6 (with cursor off canvas area)
Show QuickMenu - Spacebar or Right Mouse click
Show/hide floating palettes – TAB
Show item description (when Popup Info is switched on) - Ctrl+cursor over item
Show alternative item description - Ctrl+Alt+cursor over item
Assign custom hotkey – Ctrl+Alt+click on item (store hotkeys in Preferences> Hotkeys submenu)
Projection Master – G
2 Lightbox and Spotlight
Show/hide Lightbox - , [comma key]
load selected item - Double-click on Lightbox thumbnail (texture/alphas will be loaded into Spotlight
if it is active)
Turn on/off Spotlight - Shift+Z
Show/hide Spotlight Dial - Z
3 Edit mode Navigation
with a 3D mesh in Edit mode -
Free Rotate - Click & drag Background
Move - Alt+Click & drag Background
Constrain to 90-degree rotation - Click+drag, press Shift
Scale – Alt+Click, Release Alt, drag Background
Rotate around Z-axis - Shift, Click, release Shift, drag
(For best results turn off RightClick Navigation in the Preferences>Interface menu.)
3.1 Right-Click Navigation
(Turn on RightClick Navigation in the Preferences>Interface menu.)
Move - Alt+Right-click & drag (can be over the model)
Scale - Ctrl+Right-click & drag (can be over the model)
Rotate - Right-click & drag (can be over the model)
4 Transpose
• with a 3D mesh in Edit mode, click W, E, R and draw the orange action line
• click on the mesh to reposition the action line aligned to the surface normal
• to align to an axis, click the end of the red, green or blue axis line
To move action line while drawing - hold Spacebar
To move action line after drawing - click+drag orange line or center orange ring
To change action line end point position - click+drag orange end ring
Quick tip: in Move/Scale mode, Alt+click+drag on the mesh (not on action line) to move or scale
mesh
4.1 Inner (red/white) ring actions
These actions apply to the inner red or white rings of the action line. The terms center or end refer to
the position on the line.
Move mode - W
Move - click+drag center
Duplicate mesh - Ctrl+click+drag center
Bend mesh - Alt+click+drag center or end point
Stretch mesh - drag end point furthest from mesh
Flatten mesh - drag end point next to mesh
Inflate - Right-click+drag end point furthest from mesh
Create Edgeloop & extrude - with partially masked mesh, hold Ctrl and click+drag center point
Scale - E
Scale - click+drag end point in line direction
Scale along axis - click+drag center point
Create Edgeloop and deflate/inflate - with partially masked mesh, hold Ctrl and click+drag center
point
Rotate - R
Rotate around end point - click+drag other end point
Rotate around action line - click+drag center
Joint bend - Alt+click+drag end point (rotation around same point)
5 Sculpting and Painting
Draw Size - S
Focal Shift - O
RGB Intensity - I
Z Intensity – U
Increase Draw Size by set units - ]
Decrease Draw Size by set units - [
(set increment in the Zplugin>Misc Utilities>Brush Increment slider)
Edit mode on/off - T
Draw - Q
Move - W
Scale - E
Rotate - R
Toggle ZAdd and ZSub - Alt (hold down)
5.1 Sculpting Brushes
Show Brush pop-up - B
Standard Brush - B - S - T
Smooth Stronger - B - S - S
Move Elastic - B - M - E
MPolish - B - M - P
ClipCurve - B - C - C
ClayLine - B - C - L
ZModeler - B - Z - M
5.1.1 InsertMultiMesh or ZModeler brush
Show all meshes in brush - M
5.1.2 Changing the Brush hotkeys (pop-up palette)
Here is what you have to do:
• Click B to bring up the brush palette.
• Then click the letter that you want to narrow down to, in this example click C.
• With C clicked all you will see is the brushes that start with C. This is when you will see the next
letter that selects the brush.
• At this point you can hold Ctrl+Alt to change the shortcut to whatever you want by just clicking on
the brush and then click your new shortcut.
NOTE: Keep in mind that when you do this ZBrush automatically replaces the shortcut of another
brush if you select a shortcut that is already assigned.
5.2 Color
Select Color under cursor - C
Switch Color - V
Polypaint with Secondary Color - Alt (if Color>Alternate switch is on)
5.3 Stroke
Lazy mouse - L
Replay Last Stroke - 1
Replay Last Stroke Relative to cursor position - Shift+1
Record Stroke - 3
Replay All Recorded Strokes – 2
Replay All Recorded Strokes Relative to cursor position – Shift+2
5.3.1 Curves
Smooth curve - 6
Snapshot curve - 5
Delete a curve - Alt + draw across curve
6 3D Models
Save Tool - Shift+Ctrl+T
Fit Mesh to view - F
Perspective – P
Floor Grid - Shift+P
Activate Symmetry - X
Show/hide Polyframe & polygroups - Shift+F
Point Selection Mode - Shift+Ctrl+P
Set Pivot Point – Ctrl+ P
Clear Pivot Point - Shift+P
Snapshot a version to canvas - Shift+S
6.1 SubTools
List all SubTools - N
Alt+click on SubTool - select that SubTool
Shift+Alt+click on selected SubTool - frame that SubTool (Note this option can be set in the
Preferences > Edit > Enable Auto Center slider; 0 = off; 1 = Alt+click; 2 = Shift+Alt+click)
Click on paintbrush icon - toggle Polypaint Colorize
Shift+click on paintbrush icon - toggle Polypaint Colorize for all SubTools
6.2 Geometry
Divide - Ctrl+D
Lower Res - Shift+D Dynamic Subdivision lowest level - Shift+D
Higher Res - D Dynamic Subdivision highest level - D
Edge Loop – Ctrl+E (partially hidden mesh)
6.3 ZModeler
Select ZModeler brush - B - Z - M
Spacebar over Point - shows Point Actions & Targets
Spacebar over Edge - shows Edge Actions & Targets
Spacebar over Polygon - shows Polygon Actions & Targets
Replay Last Action - Click on mesh
Mask - hold Ctrl
6.4 Dynamesh
Remesh Dynamesh sculpt - in Edit > Draw mode Ctrl+drag Background
6.5 HD Geometry
Toggle in/out of HD Sculpting mode – A (cursor over mesh)
Render all HD Geometry – A (cursor over background)
6.6 Masking
View Mask - Ctrl+H
Invert Mask - Ctrl+I
Clear Mask - Shift+Ctrl+A
Mask All – Ctrl+A
Select Masking Brush - hold Ctrl while selecting brush from popup
Paint mask on object (alphas/strokes can be used) - Ctrl (hold down)
Delete or paint reverse mask – Ctrl+Alt (hold down)
Reverse mask – Ctrl+click Background
Clear Mask – Ctrl+click+ drag Background
Constant-intensity mask - Ctrl+click, release Ctrl, drag (starting off mesh)
Alpha-intensity mask (using MaskPen or MaskRect brush) - Ctrl+click & drag
(select alpha while holding Ctrl)
Blur mask - Ctrl+click on mesh
Sharpen mask - Ctrl+Alt+click on mesh
6.7 Topological Masking
in Move, Scale or Rotate mode - Ctrl+click+drag the action line on the model
6.8 Polygroups
Group Masked and Clear Mask - Ctrl+W (useful for creating polygroups for inserting meshes)
6.9 Partial Mesh Visibility & Clip Brushes
Select Selection or Clip Brush - hold Shift+Ctrl while selecting brush from popup
Show mesh portion – Shift+Ctrl+click, release keys & drag (green selection area)
Hide mesh portion - Shift+Ctrl+click, release keys & drag - press Alt (red selection area)
Move selection or clip area - ‘press Spacebar without releasing mouse/pen
Show entire mesh - Shift+Ctrl+click Background
Show only selected Polygroup (on fully visible mesh) - Shift+Ctrl+click polygroup
Hide selected Polygroup (on fully visible mesh) - Shift+Ctrl+click twice
Hide selected Polygroup (on partially visible mesh) - Shift+Ctrl+click
Reverse visibility - Shift+Ctrl+click & drag Background
Hide edge loop - with Lasso option selected, Shift+Ctrl+click on edge that crosses loop
ClipCurve add soft direction change - click Alt once
ClipCurve add sharp direction change - click Alt twice
reverse clip area - Alt (hold down)
6.10 Stencil
Stencil On - Alt+H
Hide/Show Stencil - Ctrl+H
Coin Controller – Spacebar when stencil active
7 ZSpheres
Preview Adaptive Skin - A
7.1 Draw mode
Add a child ZSphere - drag ZSphere
Delete ZSphere - Alt+Click ZSphere
Add a child ZSphere at same size – Click+drag, press Shift
Add a child ZSphere and scale Link Spheres – Click+drag to size new ZSphere, press Ctrl+drag
Insert ZSphere - Click Link-Sphere
with Tool>Adaptive Skin>Use ClassicSkinning on:
Define Magnet/ break mesh - Alt+Click Link-Sphere
7.2 Move mode
Move ZSphere - drag ZSphere
Pose (Natural-linked move) - drag Link-Sphere
Move Chain – Alt+drag Link-Sphere
7.3 Scale mode
Scale Zsphere - drag ZSphere
Inflate/deflate chain – Alt+drag Link-Sphere
Scale chain - drag Link-Sphere
7.4 Rotate mode
Spin chain - drag ZSphere
Control twist - Alt+drag Link-Sphere
Rotate chain - drag Link-Sphere
8 ZSketch
Activate ZSketch Edit mode - Shift+A (with a ZSphere armature in Edit mode)
Preview Unified Skin - A
9 Canvas and 2.5D
Reverse 2.5D brush effect - Alt (hold down)
Crop And Fill - Shift+Ctrl+F
Grab Texture From Document – Shift+Ctrl+G
9.1 Document Layers
Clear Layer - Ctrl+N
Fill Layer - Ctrl+F
Bake Layer – Ctrl+B
On Layer thumbnail, toggle all layers on/off - Shift+click
Select layer on which clicked pixol resides - ~+click canvas (US) @+click canvas (UK)
Move layer contents up/down/sideways (X & Y)- ~+drag (US) @+drag (UK)
9.2 Markers
• Markers will only show when Edit is turned off
Remove Marker – Ctrl+M
9.3 Canvas Zoom
Actual Size - 0 [zero]
Antialiased Half Size - Ctrl+0
Zoom In - + [plus sign]
Zoom Out - - [minus sign]
10 Timeline
Place a new key frame - click on the Timeline
Select an existing key frame - click on the key frame dot
Zoom Timeline in/out - click on selected key frame dot
Move selected key frame - click+drag dot to new position (dragging off end will delete)
Store new data in existing key frame - Shift+Ctrl+click on the key frame dot
Delete a key frame - click+drag dot off the Timeline
Copy selected key frame - Shift+click on the Timeline at the point where you want the copy
Copy multiple key frames - Shift+click on all the key frames dots to be copied, then Shift+click the
Timeline at the point where you want the copies
Create Transition key frame - Ctrl+click on an existing key frame dot
Create Rigid key frame - Alt+click on an existing key frame dot
Go to Previous Camera key frame - LEFT ARROW
Go to Next Camera key frame - RIGHT ARROW
Play the Timeline (will play as a loop) - Shift+click on the Timeline cursor
Stop the Timeline playing - press Esc
Record Timeline as a Movie - Shift+Ctrl+click on the Timeline cursor
(set the cursor to the start first using the LEFT ARROW)
10.1 Movie
Snapshot to Movie– Ctrl+Shift+! (US) Shift+Ctrl+PageUp (UK)
11 Render
Best Preview Render (BPR) or send to KeyShot - Shift+R
Render All - Shift+Ctrl+R
Cursor Selective Render – Ctrl+R
12 Custom UI and Configuration
Move item to custom interface position – Ctrl+Alt+drag (when Enable Customize is switched on)
Remove item from custom interface position – Ctrl+Alt+drag to Canvas (when Enable Customize is
on)
Store Configuration File - Shift+Ctrl+i
Load User Interface Configuration File - Ctrl+L
Save User Interface Configuration File - Shift+Ctrl+Alt+i
13 ZScripts
Load ZScript - Shift+Ctrl+L
Reload ZScript - Ctrl+U
Show/Hide ZScript window - H[/center][/right][/left][/left][/center]
كاربران زیر تشكر كردند: saeedebrahimip, mahd, ebrahimashoori, haman, SANDMAN, R.Heydarzadeh, HOOD-HOOD

پاسخ: تمامی کلید های میانبر در zbrush 4 سال, 3 ماه پیش #51379

 • HOOD-HOOD
 • آفلاین
 • كاربر کوشا
 • ارسال: 290
 • دریافت تشكر: 220
سلام
دست شما درد نکنه تشکر
اگر زحمت نیست ، خیلی عالیتر می شد توضییحات هر کلید رو فارسی تایپ می کردی
می دونی برای مبتدی ها خیلی کمک بود
باز هم از زحمتت ممنونم
انسان عاقل اول فکر می کنه بعد عمل،
انسان بی عقل اول عمل می کنه ، بعد فکر می کند
@ZIBAEEEEEEEEE

پاسخ: تمامی کلید های میانبر در zbrush 4 سال, 3 ماه پیش #51381

 • sirvan22
 • آفلاین
 • کاربر همیشگی سایت
 • ارسال: 111
 • دریافت تشكر: 58
HOOD-HOOD نوشته:
سلام
دست شما درد نکنه تشکر
اگر زحمت نیست ، خیلی عالیتر می شد توضییحات هر کلید رو فارسی تایپ می کردی
می دونی برای مبتدی ها خیلی کمک بود
باز هم از زحمتت ممنونم


حتما سعی میکنم فارسی شون کنم اونایی که میشه بشن فارسی .
كاربران زیر تشكر كردند: HOOD-HOOD
 • صفحه:
 • 1
مدیران انجمن: m.bodat
زمان ایجاد صفحه: 0.17 ثانیه

جدیدترین آثار ارسالی در گالری

تبلیغات
تبلیغات

جدیدترین ارسالهای تالارگفتگو