تبلیغات
تبلیغات

مشکل در خرید محصول مصرف شدنی مایکت
(1 مشاهده) (1) مهمان
 • صفحه:
 • 1

موضوع: مشکل در خرید محصول مصرف شدنی مایکت

مشکل در خرید محصول مصرف شدنی مایکت 2 ماه, 1 هفته پیش #137269

 • tejint_
 • آفلاین
 • کاربر تازه وارد
 • ارسال: 42
 • دریافت تشكر: 11
 • 
سلام من دو تا محصول در مایکت دارم که یکی مصرف شدنی و یکی مصرف نشدنی
بعد از خرید مصرف شدنی اگر برنامه رو ببندم دوباره بازکنم اول برنامه مصرف شدنی رو دوباره آپدیت میکنه و اضافه میکنه
یعنی اصلا خرید انجام نمیده
مشکل کد من کجاست؟


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using SimpleJSON;
using CodeStage.AntiCheat.ObscuredTypes;

[RequireComponent(typeof(StoreHandler))]
public class InAppStore : MonoBehaviour, IBillingListener
{
  public Product[] products;
  public car_setting mng_;
  public GameObject loadingDialog;

  private int selectedProductIndex;
  private Purchase currentPurchase;
  public Pushe pushe_;
  //  public AdadPlugin adad_plugin;

  public Transform panel_mas;
  public Text txt_msg_cap;
  public Text txt_msg_msg;
  public Button bt_yes;
  public Button bt_no;
  public Button bt_ok;

  int rand_load = 0;
  private int coin = 0;

  void Awake()
  {
    GetComponent<StoreHandler>().SetUpBillingService(this);
  }
  string toastString = "لطفا صبر کنید ...";
  AndroidJavaObject currentActivity;
  AndroidJavaClass UnityPlayer;
  AndroidJavaObject context;
  void Start()
  {
    if (Application.isMobilePlatform)
    {
      UnityPlayer = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
      currentActivity = UnityPlayer.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
      context = currentActivity.Call<AndroidJavaObject>("getApplicationContext");
    }
  }
  public void showToastOnUiThread(string toastString)
  {
    this.toastString = toastString;
    currentActivity.Call("runOnUiThread", new AndroidJavaRunnable(showToast));
  }
  void showToast()
  {
    Debug.Log(this + ": Running on UI thread");

    AndroidJavaClass Toast = new AndroidJavaClass("android.widget.Toast");
    AndroidJavaObject javaString = new AndroidJavaObject("java.lang.String", toastString);
    AndroidJavaObject toast = Toast.CallStatic<AndroidJavaObject>("makeText", context, javaString, Toast.GetStatic<int>("LENGTH_LONG"));
    toast.Call("show");
  }

  public void OnBillingServiceSetupFinished()
  {
   // txtResult.text = "Billing service setup finished\n" + txtResult.text;
    GetComponent<StoreHandler>().UpdatePurchasesAndDetails(products);
  }

  public void OnPurchasesUpdated(List<Purchase> purchases)
  {
    for (int i = 0; i < purchases.Count; i++)
    {
      popup_only_ok("", "محصول قبلا خریداری شده");
      
      GiveProductToUser(purchases[i]);
    }
  }

  public void OnPurchasesAndDetailsUpdated(List<Purchase> purchases, List<ProductDetail> productDetails)
  {
    OnPurchasesUpdated(purchases);
   //  ShowSkuDetails(productDetails);
  }

  public void OnUserCancelPurchase(string errorMessage)
  {
    popup_only_ok("", "خرید انجام نشد");
  }

  public void OnPurchaseFinished(Purchase purchase)
  {
    GiveProductToUser(purchase);
   //  popup_only_ok("", "سپاس از خرید شما ");
  }

  public void OnConsumeFinished(String productId, String purchaseToken)
  {
    if (String.Equals(productId, "ck_com"))
    {// مصرف نشدنی
      GetComponent<StoreHandler>().ConsumePurchase(purchase.productId, purchase.purchaseToken);
        ObscuredPrefs.SetInt("value", ObscuredPrefs.GetInt("value") + 10000);
				ObscuredPrefs.SetString("game_com", "complate");
        loadingDialog.gameObject.SetActive(false);
    }
    if (String.Equals(productId, "ck_1000"))
    {// مصرف شدنی
      ObscuredPrefs.SetInt("value", ObscuredPrefs.GetInt("value") + 1000);
    }
    
  }

  public void OnError(Int32 errorCode, String errorMessage)
  {
    switch (errorCode)
    {
      case 1: // error illegal State
        popup_only_ok("", "یک حالت غیرمجاز رخ داده است");
        break;

      case 2: // error billing setup fail
        popup_only_ok("", "در هنگام راه‌اندازی سرویس درون‌پرداخت مایکت خطا رخ داده است");
        break;

      case 3: // error empty public key
        popup_only_ok("", "کلید عمومی خالی فرستاده شده است");
        break;

      case 4: // error update purchases
       // popup_only_ok("", "در هنگام گرفتن خرید‌های قبلی کاربر خطا رخ داده است");
        break;

      case 5: // error consume
        popup_only_ok("", "در هنگام مصرف یک محصول، خطا رخ داده است");
        break;

      case 6: // error start activity
        popup_only_ok("", "در هنگام شروع اکتیویتی مربوط به خرید محصول، خطا رخ داده است");
        break;

      case 7: // error purchase
        popup_only_ok("", "در هنگام خرید محصول، خطا رخ داده است");
        break;
    }

  }

  public void ShowSkuDetails(List<ProductDetail> pruductDetails)
  {
    /* for (int i = 0; i < pruductDetails.Count; i++)
    {
      if (String.Equals(pruductDetails[i].productId, "test"))
      {
        btnAddCoin.GetComponentInChildren<Text>().text = pruductDetails[i].title + "\nPrice: " + pruductDetails[i].price;
      }
      else if (String.Equals(pruductDetails[i].productId, "sku.test.premium"))
      {
        btnRemoveAd.GetComponentInChildren<Text>().text = pruductDetails[i].title + "\nPrice: " + pruductDetails[i].price;
      }
      else if (String.Equals(pruductDetails[i].productId, "sku.test.subs"))
      {
        btnSubscription.GetComponentInChildren<Text>().text = pruductDetails[i].title + "\nPrice: " + pruductDetails[i].price;
      }
    }*/
  }

  public void GiveProductToUser(Purchase purchase)
  {
    switch (purchase.productId)
    {
      case "ck_com": // مصرف نشدنی
        GetComponent<StoreHandler>().ConsumePurchase(purchase.productId, purchase.purchaseToken);
        ObscuredPrefs.SetInt("value", ObscuredPrefs.GetInt("value") + 10000);
				ObscuredPrefs.SetString("game_com", "complate");
        loadingDialog.gameObject.SetActive(false);
        break;
      case "ck_1000": // مصرف شدنی
        
        ObscuredPrefs.SetInt("value", ObscuredPrefs.GetInt("value") + 1000);
        break;
      
      

      default:
        
        throw new UnassignedReferenceException("Illegal State for product: " + purchase.productId);
    }
  
  }

  public void purchaseProduct(int productIndex)
  {
    Product product = products[productIndex];

    if (product.type == Product.ProductType.Subscription)
    {
      GetComponent<StoreHandler>().BuyProduct(product.productId, "subs");
    }
    else if (product.type == Product.ProductType.InApp)
    {
      GetComponent<StoreHandler>().BuyProduct(product.productId, "inapp");
    }

  }  public void popup_only_ok(string title_, string msg_)
  {
    txt_msg_cap.text = (title_).faConvert();
    txt_msg_msg.text = (msg_).faConvert();

    panel_mas.gameObject.SetActive(true);
    bt_yes.gameObject.SetActive(false);
    bt_no.gameObject.SetActive(false);
    bt_ok.gameObject.SetActive(true);
  }

  public void popup_ok_cancel(string title_, string msg_)
  {
    txt_msg_cap.text = (title_).faConvert();
    txt_msg_msg.text = (msg_).faConvert();

    panel_mas.gameObject.SetActive(true);
    bt_yes.gameObject.SetActive(true);
    bt_no.gameObject.SetActive(true);
    bt_ok.gameObject.SetActive(false);
  }
  public void retryValidatePurchase()
  {
    load_dialog(true);
  //  GetComponent<CheckIABValidate>().check(currentPurchase, onPurchaseValidated);
  }
  public void load_dialog(bool _tf_)
  {

    if (_tf_)
      loadingDialog.gameObject.SetActive(true);
    else
      loadingDialog.gameObject.SetActive(false);

  }

  public static string packageName()
  {
    AndroidJavaClass contextCls = new AndroidJavaClass("com.unity3d.player.UnityPlayer");
    AndroidJavaObject context = contextCls.GetStatic<AndroidJavaObject>("currentActivity");
    AndroidJavaObject packageMngr = context.Call<AndroidJavaObject>("getPackageManager");
    return context.Call<string>("getPackageName");
  }

  public static string serial_()
  {
    AndroidJavaObject jo = new AndroidJavaObject("android.os.Build");
    return jo.GetStatic<string>("SERIAL");
  }

}
پاسخ: مشکل در خرید محصول مصرف شدنی مایکت 2 ماه, 1 هفته پیش #137279

 • tejint_
 • آفلاین
 • کاربر تازه وارد
 • ارسال: 42
 • دریافت تشكر: 11
دوستان کسی نمونه کد برای خرید درون برنامه ای برای مایکت داره که هم محصول مصرف شدنی داشته باشه و هم مصرف نشدنی

با تشکر
 • صفحه:
 • 1
زمان ایجاد صفحه: 0.16 ثانیه

جدیدترین آثار ارسالی در گالری

تبلیغات
تبلیغات

جدیدترین ارسالهای تالارگفتگو